Świadczenie wychowawcze 500+

Wniosek o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” –  można składać  od 1 lutego online przez stronę Ministerstwa Rodziny www.empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 kwietnia drogą tradycyjną (papierową) w tut. Ośrodku przy ul. Młynarskiej  11 w Nowej Wsi Lęborskiej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

 1. obywatelom polskim i cudzoziemcom,
 2. matce albo ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje  na utrzymaniu albo dyrektorowi domu pomocy społecznej

  Wysokość świadczenia wychowawczego

Świadczenie wychowawcze wynosi 500 złotych miesięcznie na dziecko do dnia ukończenia 18-go roku życia

Kwota świadczenia wychowawczego przysługuje za niepełny miesiąc w przypadku:

 1. urodzenia dziecka,
 2. ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub
 3. gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 1. dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 3. pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
 4. członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;

Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego, nie wcześniej niż od dnia odpowiednio:

 1. urodzenia się dziecka,
 2. objęcia dziecka opieką lub
 3. przysposobienia dziecka.

Wymagane dokumenty zależne od indywidualnej sytuacji:

 • odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach  
 • zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka.
 • orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka.
 • Karta pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.
 • Karta pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy.
 • Inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego osoba otrzymująca świadczenie wychowawcze jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego to świadczenie.

W przypadku gdy osoba, pobierająca świadczenie wychowawcze, marnotrawi wypłacane jej świadczenie wychowawcze lub wydatkuje je niezgodnie z celem, organ właściwy przekazuje należne osobie świadczenie wychowawcze w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.

Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie wychowawcze, jest obowiązana do jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Odsetki są naliczane od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty świadczenia wychowawczego do dnia spłaty.

Terminy składania wniosków na okres świadczeniowy:

 • od 1 lutego – wnioski elektroniczne
 • od 1 kwietnia – wnioski papierowe

W przypadku złożenia wniosku w terminie do 30 kwietnia ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za czerwiec nastąpi do 30 czerwca.

W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia nastąpi w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Poszczególne terminy składania i rozpatrywania wniosków na nowy okres zasiłkowy oraz wypłat świadczenia wychowawczego w zależności od miesiąca złożenia wniosku przedstawiają się następująco:

 • złożenie wniosku w okresie luty - kwiecień  - ustalenie i wypłata świadczenia za czerwiec nastąpi do 30 czerwca
 • złożenie wniosku w maju - ustalenie i wypłata świadczenia z wyrównaniem od czerwca nastąpi do 31 lipca
 • złożenie wniosku w czerwcu - ustalenie i wypłata świadczenia z wyrównaniem od czerwca nastąpi do 31 sierpnia
 • złożenie wniosku w lipcu - ustalenie i wypłata świadczenia z wyrównaniem jedynie od lipca nastąpi do 30 września
 • złożenie wniosku w sierpniu - ustalenie i wypłata świadczenia z wyrównaniem jedynie od sierpnia nastąpi do 31 października

Przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji. W przypadku podania adresu poczty elektronicznej Ośrodek wysyła Wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia.

Odmowa przyznania świadczenia wychowawczego, uchylenie lub zmiana prawa do świadczenia wychowawczego oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wymagają wydania decyzji.

Od decyzji przysługuje  prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Wykaz aktów prawnych:

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci(serwis zewnętrzny)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego(serwis zewnętrzny)