Dodatki mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe - akty prawne

akty prawne

1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 156, poz.1817 z późn. zm.).

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2001 roku w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji upoważnionego do przeprowadzania wywiadu (Dz. U. z 2001 r. Nr 156, poz. 1828).

Początek formularza

Dół formularza

uprawnieni

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

1. Najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych.

2. Osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego.

3. Osobom mieszkającym w lokalach znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych.

4. Innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem.

5. Osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Warunki jakie należy spełniać, aby otrzymać dodatek mieszkaniowy

OSIĄGANIE ODPOWIEDNIEGO DOCHODU

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza:
1. 175% kwoty najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie jednoosobowym;
2. 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.


Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.

ODPOWIEDNIA POWIERZCHNIA UŻYTKOWA ZAJMOWANEGO LOKALU

Normatywna (określona w ustawie) powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:
1. 35 m kw dla 1 osoby
2. 40 m kw dla 2 osób
3. 45 m kw dla 3 osób
4. 55 m kw dla 4 osób
5. 65 m kw dla 5 osób
6. 70 m kw dla 6 osób.

Dodatkowo:
1. Jeśli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób, dla każdej następnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5 m kw.
2. Jeśli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca sie na wózku inwalidzkim lub w przypadku gdy niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, wielkość powierzchni normatywnej zwiększa się o 15 m kw. (o wymogu tym orzekają zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności).

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, także w sytaucji gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnię lokalu, ale nie więcej niż o:
1. 30% albo
2. 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

wymagane dokumenty

Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku mieszkaniowego powinna osobiście złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej następujące dokumenty:

1. Wypełniony obowiązujący druk wniosku w powyższej sprawie.
2. Wypełniony obowiązujący druk deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego oraz dokumenty potwierdzające ich wysokość.
3. Wydruk uwzględniający składniki opłat za mieszkanie.
4. Rachunek za energię elektryczną (dotyczy lokali, które nie są wyposażone w c.o., c.w. i gaz przewodowy).

Wnioskodawca będący właścicielem domu jednorodzinnego powinien złożyć ponadto zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę potwierdzające powierzchnię użytkową w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu (dot. c.o., c.w. i instalacji gazu przewodowego), a także przedstawić rachunki dotyczące wydatków na energię cieplną i wodę dostarczane do lokalu oraz opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych.