Dodatki mieszkaniowe

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje mieszkańcom gminy znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, w przypadkach ściśle określonych w przepisach ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy, osoby ubiegające się o jego przyznanie muszą spełniać łącznie trzy warunki:

 • posiadać tytuł prawny do lokalu,
 • posiadać dochód w wysokości określonej w ustawie,
 • posiadać mieszkanie o powierzchni określonej w ustawie.

DODATEK MIESZKANIOWY PRZYSŁUGUJE:

1. Najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych zamieszkującym w tych lokalach.

2. Osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego.

3. Osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych.

4. Innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem.

5. Osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

 

Do członków gospodarstwa domowego nie wlicza się osób przebywających w instytucjach, które zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie tj.:

 • domu pomocy społecznej,
 • młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
 • schronisku dla nieletnich,
 • zakładzie poprawczym,
 • zakładzie karnym,
 • szkole, w tym szkole wojskowej.


OSIĄGANIE ODPOWIEDNIEGO DOCHODU

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza:
1.  40 % kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie jednoosobowym;
2.  30 % kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie wieloosobowym.

Oznacza to, że w przypadku, gdy średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest wyższy od określonego powyżej, a kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 0,5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu wydania decyzji.

Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
Do dochodu nie wlicza się jednorazowych świadczeń np. 13-emetytura, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.


ODPOWIEDNIA POWIERZCHNIA UŻYTKOWA ZAJMOWANEGO LOKALU

Normatywna (określona w ustawie) powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:
1. 35 m2 dla 1 osoby
2. 40 m2 dla 2 osób
3. 45 m2 dla 3 osób
4. 55 m2 dla 4 osób
5. 65 m2 dla 5 osób
6. 70 m2 dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, także w sytuacji gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnię lokalu, ale nie więcej niż o:
1. 30% albo
2. 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Dodatkowo:
Jeśli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub w przypadku gdy niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, wielkość powierzchni normatywnej zwiększa się o 15 m2 (o wymogu tym orzekają zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności).

 

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wypełniony druk wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez wspólnotę lub spółdzielnię mieszkaniową.

2. Wypełniony druk deklaracji o wysokości dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz dokumenty potwierdzające ich wysokość.

3. Zaświadczenie o dochodach netto z zakładu pracy.
5. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tj. akt notarialny, umowa najmu, umowa użyczenia, decyzja o przydziale, spółdzielcze prawo do lokalu itp.
5. Rachunki, faktury za: wodę, odpady i nieczystości ciekłe za miesiąc poprzedzający dzień złożenia wniosku.

PRZESŁANKI ODMOWY PRZYZNANIA PRAWA DO DODATKU MIESZKANIOWEGO

 1. Zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych organ przyznający dodatek mieszkaniowy uprawniony jest do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, którego celem jest ustalenie sytuacji dochodowej wnioskodawcy i osób z nim gospodarujących, a wynik przeprowadzonego wywiadu środowiskowego może zaważyć na ustaleniu, czy wnioskodawca będzie uprawniony do otrzymania dodatku mieszkaniowego, czy też nie. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego.
 2. W celu weryfikacji informacji i danych zawartych we wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i w deklaracji organ może wezwać wnioskodawcę do przekazania dodatkowych dokumentów potwierdzających te informację i dane, wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni. Organ może odmówić przyznania dodatku mieszkaniowego w przypadku niedostarczenia wskazanych dokumentów w wyznaczonym terminie.