AKTUALNOŚCI

 

 

2024-04-08

Ankieta zapotrzebowania na usługi społeczne w gminie Nowa Wieś Lęborska

W związku z przygotowywaniem diagnozy potrzeb w zakresie świadczenia usług społecznych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej, zwracamy się z prośbą do Mieszkańców Gminy o wypełnienie ankiety.

Celem poniższej ankiety jest diagnoza problemów i potrzeb z obszaru polityki społecznej. Państwa odpowiedzi posłużą identyfikacji sytuacji lokalnej społeczności oraz dadzą możliwość podjęcia działań w celu ich rozwiązania.

Prosimy o wypełnienie ankiety do dnia 15 kwietnia 2024 roku.

Z góry dziękujemy za udział w badaniu.

 

WYPEŁNIJ ANKIETĘ

2024-03-27

Informacja

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej informuje, że dnia 29 marca b.r. (Wielki Piątek) GOPS czynny będzie do godz. 12:00.  W celu zapewnienia organizacji pracy jednostki zapewniono dyżur wyznaczonych przez Kierownika pracowników.

2024-03-26

Ogłoszenie otwartego naboru na wyłonienie Partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego zarządzeniem Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska nr 38/2024 z dnia 15 marca 2024 r. oraz  art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079) ogłasza otwarty nabór na wyłonienie Partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, Priorytet FEPM.05 Fundusze Europejskie dla silnego społecznie Pomorza, Działanie 5.17 Usługi społeczne i zdrowotne.

2024-03-19

Światowy dzień Pracy Socjalnej

Dziś  obchodzimy Światowy Dzień Pracy Socjalnej. Jest to doskonała okazja do rozbudzania i poszerzania świadomości społecznej o tym, jak ważna dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa jest praca na rzecz osób potrzebujących wsparcia. Święto obchodzone jest co roku, w każdy trzeci wtorek marca. W 2024 roku Światowy Dzień Pracy Socjalnej przypadł na 19 marca.

Z tej okazji Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej wraz z pracownikami w  tym wyjątkowym dniu życzy  wszystkim pracownikom realizującym pracę socjalną dużo satysfakcji z wykonywanej pracy, siły oraz niesłabnącego entuzjazmu, a także wytrwałości w niesieniu wsparcia ludziom najbardziej potrzebującym.

2024-03-08

Program "Praca dla Pomorzan"

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku informuje, iż realizuje Program Regionalny pn. "Praca dla Pomorzan" dofinansowany ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji Samorządu Województwa Pomorskiego skierowany do 29 osób bezrobotnych, w tym w szczególności do osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat, osób bezrobotnych z obszarów wiejskich oraz osób o niedopasowanych kompetencjach i kwalifikacjach zawodowych.

2024-03-08

WAŻNA INFORMACJA O ZMIANIE KRYTERIUM DOCHODOWEGO DOTYCZĄCA POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej informuje, że nadal trwa nabór do Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 – 2027 – Podprogram 2023 dla mieszkańców gminy. Zmianie uległo kryterium dochodowe.
 

2024-02-29

Przyjmowanie zgłoszeń do Programu "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej przyjmuje zgłoszenia do programu

2024-02-29

Przyjmowanie zgłoszeń do Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosparnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej przyjmuje zgłoszenia do programu

2024-02-01

Nieodpłatna pomoc prawna

Na terenie powiatu lęborskiego istnieją nieodpłatne punkty pomocy, które świadczą usługi w zakresie pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji.

2024-01-23

DODATEK OSŁONOWY 2024 r.

W związku z wejściem w życie z dniem 31 grudnia 2023 r. ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła informujemy, że od 01 stycznia 2024 r. sprawy związane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków o przyznanie dodatku osłonowego realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej.

2024-01-15

Programy: "Mieszkanie dla absolwenta", "Dostępne mieszkanie"

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje programy mieszkaniowe z pakietu „Samodzielność– Aktywność – Mobilność!” (S-A-M). Są to programy „Mieszkanie dla absolwenta” oraz „Dostępne mieszkanie”. Celem obu programów jest wzrost niezależnego życia oraz ułatwienie aktywności zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością.

2024-01-10

Webinarium "Bezpieczny senior"

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku-CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza wszystkich seniorów i ich opiekunów na webinarium, które odbędzie się 22 stycznia 2024 r.