Stypendium szkolne

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym czyli stypendia i zasiłki szkolne są udzielane uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i wyrównywania szans edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży.

STYPENDIUM SZKOLNE

Komu przysługują świadczenia?

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługuje uczniom, którzy wraz z rodziną mieszkają na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska. Stypendium szkolne przyznawane jest uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej jeśli dochód nie przekracza kwoty 600,00 zł na osobę w rodzinie.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. Niepełnoletniego ucznia reprezentuje rodzic lub opiekun prawny.

Stypendium szkolne - wymagane dokumenty:

Wypełniony druk wniosku o przyznanie stypendium szkolnego:

  • wypełniony wniosek o przyznanie stypendium szkolnego,
  • w przypadku uczniów pełnoletnich zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki,
  • dokumenty poświadczające dochody netto osiągnięte w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, tj. m.in.: zaświadczenie z zakładu pracy o wynagrodzeniu (netto); decyzję przyznającą świadczenie emerytalne/rentowe; prowadzący działalność gospodarczą - zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego zawierające informację o formie opodatkowania; prowadzący gospodarstwo rolne - informacja o ilości ha przeliczeniowych; wyrok sądu zasądzający alimenty; oświadczenie pełnoletnich członków rodziny o dochodach nieopodatkowanych.

Stypendium szkolne przekazywane jest wnioskodawcy jako refundacja kosztów poniesionych i udokumentowanych  zakupów i opłat  na podstawie oryginałów faktur i rachunków m.in. zakup podręczników, przyborów szkolnych, plecaków, stroju i obuwia sportowego wymaganego na zajęcia wychowania fizycznego, biurka, krzesła do biurka, komputera itp.

Formularze wniosku do pobrania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej.

Termin składania dokumentów:

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października danego roku szkolnego, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej.

 

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym. Do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego należy dołączyć dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Zasiłek szkolny jest świadczeniem jednorazowym.

Zasiłek szkolny - wymagane dokumenty:

  • wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego
  • dokument potwierdzający wystąpienie zdarzenia losowego.

Zdarzeniem losowym może być w szczególności:

  • klęska spowodowana pożarem/zalaniem
  • śmierć jednego z rodziców itp.