Fundusz alimentacyjny

 

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO - ZASADY PRZYZNAWANIA

Wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego przyjmowane będą od 1 lipca drogą elektroniczną a od 1 sierpnia  w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej.

KOMU PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

W przypadku nie możności wyegzekwowania alimentów na dziecko, rodzic może ubiegać się o przyznanie świadczenia z Funduszu alimentacyjnego lub pełnoletni uczeń.

JAKIE WARUNKI MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE?

Aby otrzymać świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego musi mieć miejsce bezskuteczna egzekucja zasądzonych alimentów. Może być również tak, że rodzic przebywa za granicą i unika płacenia alimentów – sytuacja taka również umożliwia otrzymywanie omawianego świadczenia. Bezskuteczność egzekucji oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:

 • braku podstawy prawnej do pojęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,
 • braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Kolejny warunek to nieprzekraczanie ustalonego kryterium dochodu. Obecnie wynosi ono 900 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę.  Do dochodu zaliczane są przychody, które są opodatkowane na podstawie przepisów o PIT, dochód deklarowany w oświadczeniu przez osoby rozliczające się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym oraz inne dochody niepodlegające opodatkowaniu. Gdy rodzina utrzymuje się z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w obwieszczeniu prezesa GUS.
 

PRZYZNANIE FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W PRZYPADKU PRZEKROCZENIA  PROGU DOCHODOWEGO „ZASADA ZŁOTÓWKA ZA ZŁOTÓWKĘ”

W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie. W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej jest niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje.

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA

Świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego przysługuje w wysokości odpowiadającej wysokości zasądzonych alimentów. Nie mogą być jednak wyższe niż 500 zł.
 

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO PRZYSŁUGUJĄ:

 • Osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia, a w przypadku kontynuowania nauki  w szkole lub szkole wyższej do czasu ukończenia 25 roku życia.
 • Gdy osoba uprawniona posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, świadczenie przysługuje bezterminowo.


ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NIE PRZYSŁUGUJĄ:

 • Osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie ( np. dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo -wychowawcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, szkoła wojskowa lub inna szkoła - jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie) lub osobie umieszczonej w pieczy zastępczej.
 • Zawarła związek małżeński.
   

DOKUMENTY DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO:

 • zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych;
 • zaświadczenie od komornika o kwocie wyegzekwowanych alimentach od dłużnika
 • ksero nakazu płatniczego . lub oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego;
 • oświadczenie lub zaświadczenie o uzyskanym stypendium w roku ;
 • zaświadczenie o opłaconych składkach zdrowotnych w danym roku bazowym. od dochodów z tytułu renty lub emerytury, zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego z ZUS lub KRUS;
 • zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego zawierające informacje o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne za rok bazowy - w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym/ na podstawie karty podatkowej;
 • dowód osobisty do wglądu,
 • ewentualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dziecka;
 • ksero wyroku zasądzającego alimenty;
 • oświadczenie lub zaświadczenie ze szkoły, że dziecko się uczy (dotyczy: szkoła ponadgimnazjalna i szkoła wyższa);W przypadku zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w szczególności zaistnienia okoliczności uzyskania dochodu lub wystąpienia innych okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym związanych z koniecznością ponownego ustalenia prawa do tego świadczenia, osoba ubiegająca się jest obowiązana niezwłocznie powiadomić o tych zmianach podmiot realizujący świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Niepoinformowanie organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego o zmianach, o których mowa powyżej, może skutkować powstaniem nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego, a w konsekwencji koniecznością jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.