Dodatek energetyczny

DODATEK ENERGETYCZNY

WAŻNE
W związku ze zmianą ustawy budżetowej na 2024 r. przedłużono zawieszenie wypłaty dodatku energetycznego do końca 2024 roku.
Wnioski o wypłatę dodatku energetycznego złożone w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek energetyczny przysługuje osobie uprawnionej do pobierania dodatku mieszkaniowego.

Odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

  1. Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym. Minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy, biorąc pod uwagę środki przewidziane na ten cel w ustawie budżetowej.
  2. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. (M.P. z 2021 r. poz. 393), jego wysokość wynosi dla gospodarstwa domowego:
  • prowadzonego przez osobę samotną – 12,09 zł miesięcznie;
  • składającego się z 2 do 4 osób – 16,79 zł miesięcznie;
  • składającego się z co najmniej 5 osób – 20,15 zł miesięcznie.
  1. Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

Uwaga! Stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej musi być osoba, która ma przyznany dodatek mieszkaniowy, a nie inny członek rodziny.

Do wniosku należy dołączyć kopie umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym. 

Grafika 1: Dodatek energetyczny