Dodatek energetyczny

DODATEK ENERGETYCZNY

Dodatek energetyczny przysługuje osobie uprawnionej do pobierania dodatku mieszkaniowego.

Odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

  1. Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym. Minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy, biorąc pod uwagę środki przewidziane na ten cel w ustawie budżetowej.
  2. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. (M.P. z 2021 r. poz. 393), jego wysokość wynosi dla gospodarstwa domowego:
  • prowadzonego przez osobę samotną – 12,09 zł miesięcznie;
  • składającego się z 2 do 4 osób – 16,79 zł miesięcznie;
  • składającego się z co najmniej 5 osób – 20,15 zł miesięcznie.
  1. Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

Uwaga! Stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej musi być osoba, która ma przyznany dodatek mieszkaniowy, a nie inny członek rodziny.

Do wniosku należy dołączyć kopie umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym. 

Grafika 1: Dodatek energetyczny