Czyste Powietrze

Czyste Powietrze – zaświadczenia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej informuje, że osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  na realizację programu „Czyste Powietrze”, musi złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego. Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, stosuje się przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2020 r. poz.111 z późn. zm.)

Zaświadczenia wydawane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej po uprzednim złożeniu wniosku.

Więcej informacji:
https://wfos.gdansk.pl/czyste_powietrze_icon

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze

Podstawa prawna:

  1.  Art.411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02.10.2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. 2020 r. poz. 1713).