Fundusze Europejskie na pomoc żywnościową 2021-2027

Utworzono: 10-10-2023
Fundusze Europejskie na pomoc żywnościową 2021-2027 grafika

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej informuje, że w grudniu 2022 roku Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ), który będzie wdrażany w Polsce z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznej Plus (EFS+) do końca 2029 r.

Program stanowi kontynuację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) i podobnie jak POPŻ – opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego tzw. działaniach towarzyszących.

Pomocą żywnościową w ramach programu FEPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające przynajmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.

– 1823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej;

– 1410,00 zł miesięcznie na osobę w rodzinie

Osoby zainteresowane, spełniające powyższe warunki mogą zgłaszać się do pracownika socjalnego rejonu celem wypełnienia skierowania w godzinach urzędowania Ośrodka, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

Wszelkie niezbędne informacje dostępne są pod numerami telefonów:

796 791 488 - Pracownik socjalny Pani Sylwia Materka

796 791 544 - Pracownik socjalny Pani Paulina Lejk

796 791 029 - Pracownik socjalny Pani Elżbieta Pomieczyńska

796 791 975 - pracownik socjalny Pani Katarzyna Panek-Celban

796 791 984 - Pracownik socjalny Pani Iwona Kiercul

796 791 897 - Pracownik socjalny Pani Anetta Wiecka

796 791 921 - Pracownik socjalny Pani Marta Garbacz

Więcej informacji na temat Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej lub na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Bezpośredni link do strony internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dedykowanej dla Programu:

https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa2021-2027 lub https://www.fepz.gov.pl